Stereotypowe myślenie, satysfakcja z pracy i dobrostan psychiczny u kobiet prowadzących i nieprowadzących działalność przedsiębiorczą

Autor

  • Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska Doktorantka, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.14659/PJOEP.2012.02.02

Słowa kluczowe:

uwarunkowania przedsiębiorczości, przedsiębiorczość kobiet, stereotypy, satysfakcja z pracy, dobrostan psychiczny

Abstrakt

Niniejsze badania dotyczyły różnic w nasileniu myślenia stereotypowego jako społeczno - kulturowego uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet, satysfakcji z pracy oraz poczucia dobrostanu psychicznego u kobiet prowadzących i nieprowadzących działalność przedsiębiorczą. Badaniami objęto grupę N=63 kobiet z woj. mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego. W celu weryfikacji hipotez wykorzystano autorski kwestionariusz „Stereotypowe Myślenie” (2007), autorski kwestionariusz „Sylwetka osoby przedsiębiorczej” (2007), kwestionariusz do badania satysfakcji z pracy (Wilczyńska, Wojciechowska, 2008) i kwestionariusz do badania dobrostanu psychicznego (Łada, Wojciechowska, 2007). Wyniki badań pokazują, iż myślenie stereotypowe wpływa hamująco na aktywność zawodową kobiet, w tym prowadzenie własnej działalności przedsiębiorczej. Fakt prowadzenia firmy prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia zawodowego i poczucia dobrostanu psychicznego, w szczególności dobrostanu społecznego związanego z odczuciem samorealizacji i autonomią w podejmowaniu decyzji.

Bibliografia

Argyle, M. (2004), Psychologia szczęścia, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Baron, R.A. (2000), Psychological perspectives on entrepreneurship: cognitive and social factors in entrepreneurs’ success, Current Directions in Psychological Science, 9 (1), s.15-18.

Brockhaus, R.H. (1980), Risk taking propensity of entrepreneurs, Academy of Management Journal, 23 (3), s.509-520.

Budrowska, B. (2004), Bariery i ograniczenia karier kobiet - wyniki badań nad zjawiskiem „szklanego sufitu”. Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Departamentu Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką.

Carland, J.W., Carland, J.C. (1997), A model of potential entrepreneurship: Profiles and educational implications, Conference Proceedings: Entrepreneurship: The Engine of Global Economic Development, 42nd World Conference, International Council for Small Business, San Francisco.

Czapiński, J. (2004), Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, (w:) J.Czapiński (red.), Psychologia pozytywna (s.235-254), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Forlani, D., Mullins, J.W. (2000), Perceived risks and choices in entrepreneurs’ new venture decisions, Journal of Business Venturing, 15, s. 305-322.

Goszczyńska, M., Górnik-Durose, M. (red) (2010), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja, Warszawa: Difin.

Karney, J. E. (2004), Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Keyes, C.L.M., Waterman, M.B. (2003), Dimensions of wellbeing and mental health in adulthood, (w:) M. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes, K.A. Moore (red.), Wellbeing: positive development throughout the life course (s. 481-501), Manwah New York: Erlbaum.

Kołodziej, S., Goszczyńska, M. (2007), Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych, (w:) M.Goszczyńska, R. Studenski, (red.), Psychologia zachowań ryzykownych (s. 216-235), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lisowska, E. (1996), Udział kobiet w rozwoju sektora prywatnego w Polsce - motywacje i bariery, “Kobieta i Biznes” nr 2-3.

Lisowska, E. (2004), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Raport Departamentu Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką.

Łaguna, M. (2010), Przekonania na własny temat i aktywność celowa, Badania nad przedsiębiorczością, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mandal, E. (1995), Socjalizacja ról społecznych związanych z płcią, (w:) E. Mandal, R. Stefańska-Klar, (red.) Współczesne problemy socjalizacji (s. 39-60), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ryff, C.D. (1989), Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being, Journal of Personality and Social Psychology, Uniwersytet Kalifornijski, 57 (6), s. 1069-1081.

Sarbin, T.R., Allen, V.L.(1968), Role theory, in: Handbook of social psychology, London: Addison Wesley, vol.1, s. 488- 567.

Stawiarska-Lietzau, M. (2006), Wybrane podmiotowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn, (w:) M. Goszczyńska, R. Studenski (red.) Psychologia zachowań ryzykownych (s.171-192), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Strykowska, M. (1992), Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strzałecki, A., Kot, D. (2000), Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, Przegląd Psychologiczny, 43(3), s.351-360.

Studenski, R. (2006), Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne, (w:) M.Goszczyńska, R. Studenski, (red.), Psychologia zachowań ryzykownych (s.128-142), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Studenski, R. (2010), Kwestionariusz przedsiębiorczości, pomiar, ocena i predykcja postaw, motywacji oraz dyspozycji do innowacyjnej przedsiębiorczości.

Titkow, A. (red.) (2003), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet, monografia zjawiska, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Tryfan, B. (1993), Miejsce kobiet wiejskich w rozwoju przedsiębiorczości na wsi, (w:) K. Duczkowska-Małysz (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Tyszka, T. (2000), Psychologia ekonomiczna, (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Vecchio, R. P. (2003), Entreprenership and leadership: common trends and common trends, Human Resources Management Review, 13.

Warneryd, K.E. (1988), The psychology of innovative entrepreneurship, (w:) W.F. van Raaij, G.M. van Veldhoven, K.E. Warneryd (red.), Handbook of Economic Psychology (s.404-447), Kluwer, Academic Publishers Dordrecht.

Wesołowska, E. (2003), Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Wilczyńska, A. (2008), Dobrostan psychiczny a satysfakcja z pracy zawodowej, nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. L. Wojciechowskiej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wilkin, J. (2000), Zagubiona wieś, miejsce polskiej wsi i rolnictwa w polityce państwa lat dziewięćdziesiątych, (w:) K.Gorlach, A. Pyrć (red.) Wężowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Instytut Socjologii UJ.

Wojciechowska, L. (2005), Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: Dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda, Psychologia rozwojowa, 4, s.35-45.

Zaleśkiewicz, T. (2004), Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. (w:) T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zimmerer, T.W., Scarborough, N.M. (1996), Entrepreneuship and New Venture Formation, Prentice Hall, New Jersey.

Pobrania

Numer

Dział

ARTYKUŁY